انواع خدمات و قیمت

سفارش روزانه :  به ازای هر مسیر رفت و برگشت که مشتری انتخاب میکند مبلغی را مطابق با لیست قیمت پرداخت کرده و هر تعداد روزی که درکل سال مد نظر دارد میتواند در یک یا چند مرحله انتخاب کند ( حتی شنبه و یک شنبه ) و نهایتا برنامه انتخاب شده برای مشتری ایمیل خواهد شد . نکته اینکه در این حالت ، انتخاب تا بینهایت ماه بوده و حداقل پرداخت ایشان ماهیانه و ابتدای ماه میباشد.

روزانه 3
CAD60
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر از نورت به وست و برعکس
روزانه 2
CAD40
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر در وست ونکوور
روزانه 1
CAD38
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر در نورت ونکوور

 

سفارش ماهیانه  :  این سرویس بصورت ماهیانه بوده و فقط برای روزهای دوشنبه تا جمعه برقرار میباشد و مبلغ بصورت ثابت و ماهیانه مطابق با لیست قیمت بوده که ابتدای شروع سرویس دریافت خواهد شد. شروع ماه از زمان سفارشگذاری به مدت 30 روز محاسبه شده و برای خاتمه دادن به خدمات میبایست اعلام کنسلیشن توسط مشتری انجام گردد و چنانچه تاریخ کنسل سرویس در اواسط قرارداد اعلام شود ، مبلغ تعداد روزهای باقی مانده همان دوره به مشتری عودت نخواهد شد زیرا سرویس مورد نظر تا پایان دوره یک ماهه برای مسافر رزرو و ایجاد شده است و چنانچه مشتری توافق را کنسل نکرده  و هزینه را مطابق با تعداد روزهای انتخاب شده ماه اینده پرداخت کند ، قرارداد بطور اتوماتیک تمدید میشود  .

ماهیانه 3
CAD680
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت از نورت به وست ونکوور و برعکس
ماهیانه 2
CAD520
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در وست ونکوور
ماهیانه 1
CAD490
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در نورت ونکوور

 

سفارش سالیانه : سفارشگذاری در این روش مشابه روش ماهیانه و برای پنج روز درهفته بوده و هزینه آن  مطابق با لیست قیمت بوده که در ان هر دوره سی روز از زمان شروع قرارداد در نظر گرفته شده است که مطابق دیگر آپشن ها هزینه سرویس در ابتدای دوره ماهیانه دریافت میشود . هزینه این آپشن کمتر از دیگر آپشن ها بوده و دوره آن کل سال تحصیلی را در بر خواهد گرفت و با توجه به اختصاص سرویس برای کل سال تحصیلی ، هزینه یک ماه بعنوان دیپازیت از مشتری دریافت شده که در صورت کنسل کردن سرویس توسط مشتری ، 10% از مبلغ باقی مانده قرارداد ( تا پایان سال تحصیلی ) از مبلغ دیپازیت کسر شده و مابقی مبلغ به مشتری عودت میشود . این روش نسبت به دو روش اول ارزانتر و اقتصادی تر بوده و فقط سال تحصیلی را پوشش خواهد داد .

سالیانه 3
CAD650
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت از نورت به وست ونکوور و برعکس
سالیانه 2
CAD500
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در وست ونکوور
سالیانه 1
CAD470
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در نورت ونکوور
  یک مسیر رفت و برگشت
نورث ونکوور روزانه $19.00 $38.00
ماهیانه  $310.00 $490.00
سالیانه  $295.00 $470.00
وست ونکوور  روزانه $20.00 $40.00
ماهیانه  $335.00 $520.00
سالیانه  $315.00 $500.00
نورث ونکوور به  وست ونکوور و برعکس  روزانه $30.00 $60.00
ماهیانه  $430.00 $680.00
سالیانه  $410.00 $650.00

به علاوه 5 درصد مالیات
حداکثر فاصله در وست ونکوور و نورث ونکوور ۳۰ بلوک
حداکثر فاصله بین وست ونکوور و نورث ونکوور ۴۲ بلوک

آیا برای سرویس مدرسه فرزند خود دنبال شرکت مناسب و دارای مجوز میگردید؟