انواع خدمات و قیمت

سفارش روزانه :  به ازای هر مسیر رفت و برگشت که مشتری انتخاب میکند مبلغی را مطابق با لیست قیمت پرداخت کرده و هر تعداد روزی که درکل سال مد نظر دارد میتواند در یک یا چند مرحله انتخاب کند ( حتی شنبه و یک شنبه ) و نهایتا برنامه انتخاب شده برای مشتری ایمیل خواهد شد . نکته اینکه در این حالت ، انتخاب تا بینهایت ماه بوده و حداقل پرداخت ایشان ماهیانه و ابتدای ماه میباشد.

روزانه 3
CAD$23/85
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر از نورت به وست و برعکس
روزانه 2
CAD$17/8
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر در وست ونکوور
روزانه 1
CAD$16/8
هزینه سرویس رفت و برگشت برای هر یک مسیر در نورت ونکوور

 

سفارش ماهیانه  :  این سرویس بصورت ماهیانه بوده و فقط برای روزهای دوشنبه تا جمعه برقرار میباشد و مبلغ بصورت ثابت و ماهیانه مطابق با لیست قیمت بوده که ابتدای شروع سرویس دریافت خواهد شد. شروع ماه از زمان سفارشگذاری به مدت 30 روز محاسبه شده و برای خاتمه دادن به خدمات میبایست اعلام کنسلیشن توسط مشتری انجام گردد و چنانچه تاریخ کنسل سرویس در اواسط قرارداد اعلام شود ، مبلغ تعداد روزهای باقی مانده همان دوره به مشتری عودت نخواهد شد زیرا سرویس مورد نظر تا پایان دوره یک ماهه برای مسافر رزرو و ایجاد شده است و چنانچه مشتری توافق را کنسل نکرده  و هزینه را مطابق با تعداد روزهای انتخاب شده ماه اینده پرداخت کند ، قرارداد بطور اتوماتیک تمدید میشود  .

ماهیانه 3
CAD$470
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت از نورت به وست ونکوور و برعکس
ماهیانه 2
CAD$350
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در وست ونکوور
ماهیانه 1
CAD$330
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در نورت ونکوور

 

سفارش سالیانه : سفارشگذاری در این روش مشابه روش ماهیانه و برای پنج روز درهفته بوده و هزینه آن  مطابق با لیست قیمت بوده که در ان هر دوره سی روز از زمان شروع قرارداد در نظر گرفته شده است که مطابق دیگر آپشن ها هزینه سرویس در ابتدای دوره ماهیانه دریافت میشود . هزینه این آپشن کمتر از دیگر آپشن ها بوده و دوره آن کل سال تحصیلی را در بر خواهد گرفت و با توجه به اختصاص سرویس برای کل سال تحصیلی ، هزینه یک ماه بعنوان دیپازیت از مشتری دریافت شده که در صورت کنسل کردن سرویس توسط مشتری ، 10% از مبلغ باقی مانده قرارداد ( تا پایان سال تحصیلی ) از مبلغ دیپازیت کسر شده و مابقی مبلغ به مشتری عودت میشود . این روش نسبت به دو روش اول ارزانتر و اقتصادی تر بوده و فقط سال تحصیلی را پوشش خواهد داد .

سالیانه 3
CAD$435
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت از نورت به وست ونکوور و برعکس
سالیانه 2
CAD$325
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در وست ونکوور
سالیانه 1
CAD$305
هزینه ( ماهیانه ) سرویس رفت و برگشت در نورت ونکوور
نورث ونکوور روزانه $16.8 هر مسیر رفت و برگشت
ماهیانه $330 ماهیانه جهت چند ماه
سالیانه $305 ماهیانه جهت کل سال تحصیلی
وست ونکوور روزانه $17.8 هر مسیر رفت و برگشت
ماهیانه $350 ماهیانه جهت چند ماه
سالیانه $325 ماهیانه جهت کل سال تحصیلی
نورث ونکوور به  وست ونکوور و برعکس روزانه $23.85 هر مسیر رفت و برگشت
ماهیانه $470 ماهیانه جهت چند ماه
سالیانه $435 ماهیانه جهت کل سال تحصیلی

هزینه های فوق بدون تکس می باشد و بایستی 5% تکس به آن اضافه گردد

آیا برای سرویس مدرسه فرزند خود دنبال شرکت مناسب و دارای مجوز میگردید؟